DOTAZY NA SOUDNÍHO EXEKUTORA

Pro povinné

Kdy se stávám povinným?

Povinným se v exekučním řízení stáváte na základě soudem vydaného pověření soudního exekutora vedením exekuce k vymáhání pohledávky oprávněného.

Obdržel jsem výzvu ke splnění povinnosti a vyrozumění o zahájení exekuce

Pokud jste obdržel vyrozumění o zahájení exekuce a výzvu ke splnění povinnosti, je  nezbytné jednat přesně v souladu s pokyny uvedenými ve výzvě ke splnění povinnosti. Pokud tak učiníte ve lhůtě do 30-ti  dnů ode dne doručení výzvy ke splnění povinnoti, bude Vám poskytnuta zákonná sleva na odměně exekutora a hotových výdajích ve výši 50%.
Pokud nejste schopen uhradit celou částku najednou v uvedené lhůtě, neprodleně kontaktujte exekutorský úřad s návrhem splátkového kalendáře (můžete využít kontaktního formuláře uvedeného na našich webových stránkách). Při kontaktu s exekutorským úřadem vždy uvádějte spisovou značku (056 EX pořadové číslo/rok). Dále, prosím, sdělte celé Vaše jméno, doručovacíí adresu, telefonní kontakt a případně ID Vaší datové schránky nebo e-mailovou adresu.

Z čeho se skládá dlužná částka?

Dlužná částka je přesně vymezena ve vyrozmění o zahájení exekuce a následných exekučních příkazech. Obvykle se jedná o jistinu (tedy původní dluh), úroky z prodlení, náklady oprávněného v předchozím nalézacím řízení a v tomto exekučním řízení a náklady exekuce.

Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání exekučně vymáhané částky na účet soudního exekutora nebo složení exekučně vymáhané částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu.

Pokud jsou předmětem pohledávky oprávněného i úroky běžící do zaplacení, mění se výše vymáhaného plnění každým dnem.

Vždy proto kontaktujte exekutorský úřad za účelem přesného vyčíslení exekučně vymáhané částky ke dni úhrady dluhu. Dluh se hradí prostřednictvím soudního exekutora.

Úhradou přímo oprávněnému se rozhodně nelze vyhnout povinnosti platit náklady exekuce.

Jakým způsobem mohu dlužnou částku uhradit?

- bankovním převodem nebo vkladem na jakékoliv pobočce České spořitelny a.s. na účet soudního exekutora JUDr. Víta Novozámského, Exekutorského úřaduBrno - město, č.ú. . 2051842389/0800, variabilní symbol: je tvořen  spisovou značkou bez lomítka a bez předčíslí exekutora(např. exekuce 056 EX 809/06, v.s. je 80906), specifický symbol: rodné číslo nebo IČ

- poukázkou typu A na účet soudního exekutora JUDr. Víta Novozámského, Exekutorského úřaduBrno - město, č.ú. . 2051842389/0800, variabilní symbol: je tvořen spisovou značkou bez lomítka a bez předčíslí exekutora (např. exekuce  056 EX 809/06, v.s. je 80906), specifický symbol: rodné číslo nebo IČ, v tomto případě počítejte s prodlením úhrady mezi dnem podání na poště a připsáním částky na účet soudního exekutora

- v hotovosti v sídle Exekutorského úřadu Brno - město, Bratislavská 73, 602 00 Brno v pokladních hodinách (pokladní hodiny naleznete v kontakních informacích)

Bylo mi doručeno vyrozumění o zahájení exekuce, avšak domnívám se, že exekuce je neoprávněná, nikdy mi nebyl doručen exekuční titul. Jak se mohu bránit?

Můžete podat návrh na zastavení exekuce, a to ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení výzvy ke splnění povinnosti. Doporučujeme však také nahlédnout do spisu v řízení, ve kterém byl vydán exekuční titul a zjistit, zda vám tento nebyl doručen fikcí.

Podal jsemnávrh na zastavení exekuce, o kterém dosud nebylo rozhodnuto, avšak exekutor i přesto postihuje můj majetek a vydává další exekuční příkaz(y). Je takový postup správný?

Pokud podáte návrh na zastavení exekuce ve lhůtě 30-ti dní ode dne doruení výzvy ke splnění povinnosti, má tento návrh odkladný účinek, což znamená, že do doby rozhodnutí o tomto návrhu lze exekuční příkazy vydat, nelze však podle nich exekuci provést.

Pohledávku, pro kterou je vedena exekuce, jsem již (zčásti) uhradil, a to ještě před zahájením exekučního řízení, tj. před podáním návrhu na nařízení exekuce, což jsem schopen doložit – co mám dělat?
Pokud jste celou pohledávku uhradil oprávněnému ještě před zahájením exekučního řízení, podejte k exekutorovi návrh na zastavení exekuce a současně návrh na odklad exekuce; pokud namítáte, že pohledávka byla uhrazena částečně, podejte u exekutora návrh na částečné zastavení exekuce (předtím si však ověřte, zda tato částečná úhrada již není zohledněna v samotném návrhu oprávněného na nařízení exekuce); k návrhu na (částečné) zastavení exekuce je potřeba doložit důkazy prokazující (částečnou) úhradu pohledávky.
Dostal jsem se do přechodné tíživé životní situace, ve které nejsem schopen hradit pohledávku vymáhanou exekutorem, co mohu dělat?
Povinný může u exekutora podat návrh na odklad exekuce, a to za těchto stanovených podmínek: povinný se bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlené provedení exekuce mohlo mít pro něj či jeho rodinu zvláště nepříznivé důsledky a oprávněný by nebyl odkladem exekuce vážně poškozen; návrh na odklad musí být řádně odůvodněn a musí být přiloženy důkazy prokazující tvrzení obsažená v návrhu.
Podal jsem návrh na zastavení exekuce – může exekutor dál provádět exekuci, dokud nebude rozhodnuto o mém návrhu?
Není-li exekuce odložena, může; pokud však povinný u exekutora složí jistotu ve výši vymáhané částky a současně navrhne u exekutora odklad exekuce, pak exekutor odloží provedení exekuce do doby rozhodnutí o návrhu povinného na zastavení exekuce a současně rozhodne, že povinný není vázán zákazy nakládání se svým majetkem, tj. může se svým majetkem disponovat.
Byl mi doručen exekuční příkaz prodejem nemovitosti – mého rodinného domu, který má hodnotu 1 mil. Kč, přitom vymáhaná pohledávka je pouze 30 tis. Kč – je to zákonné?
V exekučním řízení lze zajistit majetek nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané částky. Exekutor však v úvodu exekučního řízení při zajišťování majetku nezná např. jaká bude částka na peněž. účtu v době, kdy bude provedena jeho blokace (zda bude bezpečně postačovat), stejně tak nezná stav a hodnotu nemovitosti (dle výpisu z Katastru nemovitostí tuto nezjistí), apod., proto doporučujeme povinnému, aby exekutorovi označil svůj majetek, který zjevně a nepochybně postačuje k úhradě vymáhané částky; Exekuční příkaz prodejem nemovitosti slouží tedy předně k zajištění majetku pro případ, že by v exekučním řízení nebyl nalezen jiný, svou hodnotou přiměřenější majetek; judikatura Nejvyššího soudu ČR uvádí, že v případě, že jiným způsobem exekuce nelze pohledávku oprávněného vůbec nebo v přiměřené době uspokojit, není zvolený způsob exekuce nevhodný, i když cena předmětu, z něhož má být oprávněný uspokojen, značně přesahuje výši vymáhané pohledávky; pokud tedy povinný namítá nepoměr výše pohledávky k postižené nemovitosti, pak je na povinném, aby prokázal, že lze úspěšně postihnout jiný majetek povinného vhodnějším způsobem. Avšak není-li k dispozici jiný způsob exekuce, je nutno mít za vhodný i ten způsob, kdy rozdíl mezi výši vymáhané pohledávky a cenou předmětu exekuce, z nějž má být uspokojena, je zřetelný, resp. značný. Povinný navíc samozřejmě může kdykoliv uhradit pohledávku spolu s náklady exekuce a odvrátit tak prodej své nemovitosti.
Vrátil jsem se domů a zjistil, že vykonavatel exekutora v době mé nepřítomnosti vstoupil do mého bytu, provedl soupis movitých věcí a následně vyměnil zámek od vstupních dveří. Je takový postup možný?
Tento postup je správný, vykonavatel exekutora si může zjednat do bytu / místa podnikání nebo jiné místnosti povinného přístup, popř. uzavřené skříně nebo jiné schránky otevřít, a to i v nepřítomnosti povinného; výměna zámku je pak provedena z důvodu, aby bylo možné byt (místnost) opět uzamknout.
Nečekaně u mě doma zazvonil vykonavatel, předal mi vyrozumění o zahájení exekuce a exekuční příkaz a začal provádět soupis movitých věcí – jak je možné, že jsem nebyl dopředu informován?

Postup je v pořádku; v případě exekuce prodejem movitých věcí se exekuční příkaz doručuje povinnému až při samotném provádění výkonu; není-li při provádění výkonu povinný přítomen, doručí se mu exekuční příkaz následně (např. poštou);

Exekutor vydal exekuční příkaz přikázáním pohledávky z mého peněž. účtu, na účtu je tak zablokovaná celá vymáhaná částka, proč exekutor neukončí exekuci, abych mohl začít nakládat se svým majetkem?

Částku ze zablokovaného účtu může banka zaslat na účet exekutora až po právní moci pověření k provedení exekuce a exekučního příkazu, jakmile exekutor doručí bance vyrozumění o nabytí právní moci. 

Lze exekučně postihnout účet manžela(ky) povinného?

Ano, lze pokud se jedná o dluh patříí do společného jmění manželů nebo dluh povinného, pro který lze nařídit exekuci na majetek ve společném jmění manželů. Manželovi povinného však peněžní ústav na jeho žádost vyplatí částku ve výši jedné poloviny peněžních prostředků, které byly na účtu v okamžiku doručení exekučního příkazu. Jestliže na účtu manžela povinného nejsou uloženy žádné prostředky, které by jinak náležely do společného jmění manželů, může manžel povinnéího podat návrh na zastavení exekuce přikázáním pohledávky z jeho účtu.

Kdy se stávám povinným?
  • Povinným se v exekučním řízení stáváte na základě soudem vydaného pověření soudního exekutora vedením exekuce k vymáhání pohledávky oprávněného.

Pro oprávněné

Kdy mohu využít při vymáhání své pohledávky exekutora?

Vaše pohledávka musí být přiznána pravomocným a vykonatelným exekučním titulem. Mezi exekuční tituly patří: soudní rozhodnutí, rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení o náhradě škody, rozhodčí nález, exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti,notářský zápis se svolením k vykonatelnosti ,rozhodnutí ve věcech zdravotního pojištění ,rozhodnutí a výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení ,rozhodnutí vydaná v přestupkovém řízení ,rozhodnutí vydaná ve správním řízení,vykonatelná rozhodnutí vydaná soudními orgány cizího státu, případně některé další, schválené smíry a listiny, jejichž výkon zákon připouští. Pohledávky, které nejsou přiznány pravomocným a vykonatelným rozhodnutím (exekučním titulem) ve výše uvedeném smyslu, nelze vymáhat exekucí a věřitel si musí takový titul nejdříve opatřit.

Jak podat návrh na nařízení exekuce?

Náležitosti návrhu na nařízení exekuce jsou stanoveny § 38 exekučního řádu. V návrhu na nařízení exekuce musí být označen exekutor, který má exekuci vést, s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být dále patrno, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí návrh na nařízení exekuce obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena a údaje o tom, zda, popř. v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popř. označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává.

 K návrhu na nařízení exekuce je třeba přiložit (předložit exekutorovi) originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti (výjimkou tvoří návrh k soudu, který o věci rozhodoval jako soud prvního stupně tj. exekuční titul vydal soud ke kterému bude návrh na nařízení exekuce podán) nebo stejnopis notářského zápisu nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti, plnou moc, pokud je návrh podáván v zastoupení, listiny prokazující přechod nebo převod pohledávky.
 
Návrh na nařízení exekuce se podává písemně u soudního exekutora. Návrh můžete soudnímu exekutorovi zaslat poštovní přepravou, můžete jej předat osobně na podatelně či prostřednictvím datové schrány (zde je nutno provést tzv konverzi /převedení/ dokumentů z listinné do elektronické podoby se zaručeným elektronickým podpisem).

Při podání návrhu na nařízení exekuce se neplatí žádný poplatek. Sepsání návrhu na nařízení exekuce je zpoplatněno pouze v případě, že si jej necháte sepsat právním zástupcem nebo prostřednictvím soudního exekutora.

Vzor návrhu na nařízení exekuce, který obsahuje všechny nezbytné náležitosti naleznete v sekci "ke stažení".

Kolik mě to bude stát?

Odměňování exekutora a úhrada nákladů exekuce jsou upraveny především vyhláškou č. 330/2001 Sb. Náklady exekuce a náklady oprávněného platí povinný, takže v konečném důsledku je vymáhání pohledávek soudním exekutorem pro věřitele levné. Exekutor však může po oprávněném požadovat složení zálohy na náklady provedení exekuce (pokud se nejedná o vymožení pohledávky výživného na nezletilého nebo jsou-li splněny podmínky pro osvobození oprávněného).

Jakými způsoby lze provést exekuci?

Exekuci lze provést jen způsoby, které umožňuje exekuční řád.
Je třeba rozlišovat, jestli jde o exekuci na peněžitá nebo nepeněžitá plnění.

Exekuci na peněžité plnění lze provést srážkami ze mzdy a jiných příjmů, přikázáním pohledávky, ať již běžné nebo pohledávky z účtu u peněžního ústavu (obstavení účtu), postižením jiných majetkových práv (například práv duševního vlastnictví, licencí, podílů v obchodních společnostech apod.), prodejem movitých věcí povinného, prodejem nemovitostí, postižením závodu, správou nemovité věci, pozastavením řidičského oprávnění.
Způsoby exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti. Takovou exekuci lze provést vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci, provedením prací a výkonů.

Je na exekutorovi, aby zvolil nejvhodnější způsob provedení exekuce, zároveň může zvolit, jestli provede exekuci jen jedním nebo více způsoby, případně i všemi dostupnými, může tak učinit postupně i najednou.

Výhody exekučního řízení

Oprávněný (věřitel) v návrhu na nařízení exekuce nemusí označit, který majetek povinného (dlužníka) má být postižen. Soudní exekutor po doručení pověření k provedení exekuce sám vylustruje majetek povinného. Pokud nepostačuje jeden ze způsobů provedení exekuce k vymožení pohledávky a nákladů exekuce, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby nebo všemi zákonem stanovenými způsoby. Exekuční řízení je efektivní, rychlé a zákonné uspokojení práv věřitelů.

Mám vůči povinnému pohledávku přiznanou exekučním titulem a zjistil jsem, že na majetek povinného je již vedena exekuce – mohu se do této exekuce přihlásit?

Vede-li exekutor exekuci prodejem nemovitosti povinného, prodejem movitých věcí povinného či prodejem závodu, je možné svou vykonatelnou pohledávku do tohoto exekučního řízení přihlásit, tj. podat k exekutorovi přihlášku pohledávky dle ust. § 336f o.s.ř.;